Hingehoid

6 EAP
Vastutav õppejõud: Monika Lige

hingehoid

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...

  • tunneb hingehoiu ja nõustamise põhikoolkondi ja mõisteid
  • mõistab hingehoidliku kontakti ja nõustamissituatsiooni olemust
  • oskab kavandada ja läbi viia hingehoidlikku vestlust, rakendades eesmärgipäraselt lihtsamaid nõustamisvõtteid,
  • rakendab nõustamises usulisi praktikaid
  • suhtleb endast teistsuguste inimestega tolerantselt ja empaatiaga
  • hindab oma kompetentsuse piire ja vajadusel aitab nõustataval leida erialast abi

Kursus: I-III

Toimumisajad

August-september, november-mai.

Ainekava uuendatud 27.10.20