Teoloogiline inglise keel

3 EAP
Õppejõud: Edith Chenault ja Fred Hansen

teol_eng

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• Tunneb teoloogilise inglise keele sõnavara ja väljendeid
• Loeb vajadusel abivahendeid kasutades kuni keskmise raskusega
teoloogilist ingliskeelset teksti ja vastab küsimustele
• Kuulab ingliskeelset teoloogilist teksti ja teeb sellest sisukokkuvõtte
• Väljendab ennast lihtsama teoloogilise sisuga sõnumi vormis inglise keeles suuliselt ja kirjalikult

Toimumisajad

September, oktoober-veebruar.

Jaga lehte