VKTJ.03.02 Eetika

6 EAP
Õppejõud: Meego Remmel

1_9_10675499

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane ...
• tunneb põhilisi filosoofilise ja teoloogilise eetika koolkondi, nende tuntumaid esindajaid ja vaatekohti;
• otsib probleemsituatsioonides lahendusi eetika kategooriaid kasutades;
• põhjendab vabakiriklikke veendumusi kristlikku usku, kõlbelist elu ja missionaalsust puudutavates küsimustes;
• hindab hoiakute ja väärtuste mitmelaadsust ja selle avaldumist ühiskonnas;
• reflekteerib isiklikku ja kogukondlikku kõlbeliselt terviklikku arengut.

Toimumisajad

September-aprill.

Kohustuslik kursustele I-II.