Üliõpilaste mentorlus

Mentorluse eesmärk on mentii terviklik areng. Seepärast on mentori rolli keskmes mentii toetamine. Seminari üliõpilaste puhul puudutab arengu toetamine eelkõige kutsumuses arenemise, õppimise ja isiksusliku arengu küsimusi.

Seminari mentorlus on nii individuaalne (omal valikul) kui grupipõhine (kooli poolt moodustatud grupid). Grupimentoriteks on seminari õppejõud. Praktikatel ja lõputöödel on omaette juhendajad.

Kes sobib individuaalne mentoriks? Mentoril on..
– respekt oma kristlikus kogukonnas ja usaldusväärsus mentii jaoks
– potentsiaal olla õppimises, teenimises ja iseloomus mentiile eeskujuks
– aega ja tahtmist panustada mentii arengusse
– soovitavalt teoloogiline haridus, regulaarne kogudusliku töö vastutus ja vabakiriklik teoloogiline identiteet

Mentorile pakutakse huvi ja võimaluse korral koolitusvõimalust. Soovi korral edastame teile mentorluse käsiraamatu “Kristlik juht ja mentorlus” paber- või elektroonilise versiooni (palun andke teada, kas ja kumma).

Mentorsuhte korraldus
– Isikliku mentoriga kohtumise initsiatiivi võtab mentii. Grupimentorluse puhul on algatajaks mentor.
– Kohtumised on regulaarsed ja esimesel korral lepitakse kokku, kaua kohtutakse. Mentorluse mõlemad vormid kestavad kuni kooli lõpuni, individuaalne võib jätkuda ka pärast seda. Mentorkohtumised toimuvad mõlemas variandis 3-4 korda aastas.
– Mentori tööd ei tasustata. Mentorlusega seotud kulud kaetakse kas mentii poolt või kokkuleppel.
– Mentorsuhtes räägitu on konfidentsiaalne, juhul kui pole teisiti omavahel kokku lepitud.
– Arendavate ja täpsustavate küsimuste esitamine on mentori peamine töövõte.
– Mentorsuhe on toimiv, kui mentii räägib rohkem kui mentor.

Mentorluse teemad võivad lisaks õppimisele, kutsumusele ja isiksuse arengule puudutada järgmisi asju: suhted kogudusega; vaimulik elu; tervis ja füüsiline heaolu; puhkus ja hobid; emotsionaalne tasakaal ja tervis; kiusatused ja sõltuvused (sh ekraan); perekond või vallalisus; materiaalne toimetulek; suhted lähima meeskonnaga jm.

Mentorlusvestluse baasformaat
– Sissejuhatus – Kuidas on läinud?
– Ühe-kahe teemaga (nt eelmisel korral püstitatud küsimus või sõnastatud väljakutse) sügavuti minek (sh kasutades Piibli teksti)
– Järmiste sammude kokkuleppimine ja “kodutöö”
– Palveaeg

Esimesel individuaalsel mentorkohtumisel lepitakse kokku ja pannakse kirja peamised eesmärgid mentii seisukohalt, mida mentorlusprotsessiga soovitakse saavutada. Mentiil on soovitav teha märkmeid. Grupimentorluse puhul puudutatakse peamiselt õppetööga seotud küsimusi.

Lisaküsimuste puhul võib pöörduda mentorluse koordinaatori Meego Remmeli poole.