Mentorlus

Mentorlus on protsess, mille käigus mentor toetab ja julgustab mentiid isiklikus, ametialases ja vaimulikus arengus. Mentor valitakse mentii poolt ning initsiatiivi mentoriga kohtumiseks võtab samuti mentii. Mentorluse eesmärgiks on aidata kristlikku töötegijat teostada eneseanalüüsi ja leida sobivad meetodid ja vahendid enesearenguks, mõnikord aga kriisi ennetamiseks või ületamiseks.

Mentorluse korraldus

Mentorlus on Eesti EKB Liidus kolmeastmeline.
Kõigepealt panustatakse teadlikult noorte ja noorte kristlaste arengu toetamisse. Selleks osaletakse noorteüritustel ja koolitatakse noorsootöötajaid.
Teisel tasemel koordineeritakse töötegijate mentorlust, mis seisneb mentoritele koolitusseminaride korraldamises, mentorite andmebaaside korrastamises ning toetava materjali loomises.
Viimasel tasemel toimub organisatsioonide mentorlus, milles mentor tuleb appi organisatsiooni eneseanalüüsi ja hindamisprotsessi käigus püstitatud eesmärkide teostamisel.

Seminari kontekstis on mentorid ka üliõpilastel ning Piiblikooli meeskondadel. Üliõpilaste mentorlus toimub nii individuaalselt kui grupiti. Praktikatel ja lõputöödel on omaette juhendajad.

Mentorlust koordineerib seminaris mentorvõrgustiku koordinaator. Praktikate juhendamist koordineerib koolipoolne praktikate juhendaja.

Noorte mentorlus
Noored hindavad suhteid. Vanuselt ja usukogemuselt noortele kristlastele kujunevad heaks eeskujuks inimesed, kes nendega avatult suhtlemiseks aega võtavad. Usus, lootuses ja armastuses noortesse panustavad mentorid on kõrgelt hinnatud. Noored tunnistavad, et mentorlus aitab neil iseennast ja oma kutsumust paremini leida, analüüsida, arendada, teostada. Kristlik jüngerlus ja mentorlus on terviklik – see keskendub Jeesuse järgmisele armastuses Jumala, ligimese ja iseenda suhtes.
 
Selle võimaldamiseks osalevad ja teenivad mentorid kaasa Eesti EKB Koguduste Liidu noorsooüritustel. Igal seminari üliõpilasel on oma mentor, samuti toimivad mentoritena praktikajuhendajad. Kõrgem Usuteaduslik Seminar korraldab mentorluse alast koolitust nii noortesse panustavatele mentoritele kui ka noorte endi keskelt mentorite esiletoomiseks ja arendamiseks.
 
 
Küsimuste ja ettepanekutega, ole hea, võta kontakti mentorluse koordinaatoriga.
Töötegijate mentorlus
Eesti EKB Koguduste Liit pakub koguduste töötegijatele – pastoritele, noorsoo- ja sotsiaalvaldkondade juhtidele, evangelistidele ja misjonäridele – võimalust järjepidevaks koolituseks ja mentorluseks. See aitab koguduste ja koguduslike teenimisvaldkondade juhtidel saada küpsemaks nii vaimuliku inimese kui töötegijana.
 
On parem, kui igaüks astub sobiva mentori leidmiseks ja temaga kontakti hoidmiseks esimese sammu ikka ise. Samas kujuneb välja üle–eestimaaline koolitatud mentorite, piirkondade vanemate ja regioonide esindajate võrgustik, kelle kohta võib lähemat teavet saada mentorluse koordinaatorilt.
Üliõpilaste mentorlus

Mentorluse eesmärk on mentii terviklik areng. Seepärast on mentori rolli keskmes mentii toetamine. Seminari üliõpilaste puhul puudutab arengu toetamine eelkõige kutsumuses arenemise, õppimise ja isiksusliku arengu küsimusi.

Seminari mentorlus on nii individuaalne (omal valikul) kui grupipõhine (kooli poolt moodustatud grupid). Grupimentoriteks on seminari õppejõud. Praktikatel ja lõputöödel on omaette juhendajad.

Kes sobib individuaalne mentoriks? Mentoril on..
– respekt oma kristlikus kogukonnas ja usaldusväärsus mentii jaoks
– potentsiaal olla õppimises, teenimises ja iseloomus mentiile eeskujuks
– aega ja tahtmist panustada mentii arengusse
– soovitavalt teoloogiline haridus, regulaarne kogudusliku töö vastutus ja vabakiriklik teoloogiline identiteet

Mentorile pakutakse huvi ja võimaluse korral koolitusvõimalust. Soovi korral edastame teile mentorluse käsiraamatu “Kristlik juht ja mentorlus” paber- või elektroonilise versiooni (palun andke teada, kas ja kumma).

Mentorsuhte korraldus
– Isikliku mentoriga kohtumise initsiatiivi võtab mentii. Grupimentorluse puhul on algatajaks mentor.
– Kohtumised on regulaarsed ja esimesel korral lepitakse kokku, kaua kohtutakse. Mentorluse mõlemad vormid kestavad kuni kooli lõpuni, individuaalne võib jätkuda ka pärast seda. Mentorkohtumised toimuvad mõlemas variandis 3-4 korda aastas.
– Mentori tööd ei tasustata. Mentorlusega seotud kulud kaetakse kas mentii poolt või kokkuleppel.
– Mentorsuhtes räägitu on konfidentsiaalne, juhul kui pole teisiti omavahel kokku lepitud.
– Arendavate ja täpsustavate küsimuste esitamine on mentori peamine töövõte.
– Mentorsuhe on toimiv, kui mentii räägib rohkem kui mentor.

Mentorluse teemad võivad lisaks õppimisele, kutsumusele ja isiksuse arengule puudutada järgmisi asju: suhted kogudusega; vaimulik elu; tervis ja füüsiline heaolu; puhkus ja hobid; emotsionaalne tasakaal ja tervis; kiusatused ja sõltuvused (sh ekraan); perekond või vallalisus; materiaalne toimetulek; suhted lähima meeskonnaga jm.

Mentorlusvestluse baasformaat
– Sissejuhatus – Kuidas on läinud?
– Ühe-kahe teemaga (nt eelmisel korral püstitatud küsimus või sõnastatud väljakutse) sügavuti minek (sh kasutades Piibli teksti)
– Järmiste sammude kokkuleppimine ja “kodutöö”
– Palveaeg

Esimesel individuaalsel mentorkohtumisel lepitakse kokku ja pannakse kirja peamised eesmärgid mentii seisukohalt, mida mentorlusprotsessiga soovitakse saavutada. Mentiil on soovitav teha märkmeid. Grupimentorluse puhul puudutatakse peamiselt õppetööga seotud küsimusi.

Lisaküsimuste puhul võib pöörduda mentorluse koordinaatori Meego Remmeli poole.

Mentorluse käsiraamat

Mentorluse käsiraamat on kättesaadav EKN-i kodulehelt. 

Mentorluse käsiraamat


Paberkujul on raamatut võimalik osta erinevatest raamatupoodidest.

Mentorlust koordineerivad Meego Remmel ja Christopher Andre Kontus.
Kontakt: meego ätt ekklesia.ee christopher.kontus ätt kogudused.ee

Koguduse areng

Taust ja eesmärgid

Koguduste arenguprogrammi eesmärgiks on koguduse teadlik edasiminek palvemeeles otsitud ja ühiselt kokkulepitud suunas. Protsessi käigus kaardistatakse faktide ja koguduse liikmete tagasiside põhjal olukord, mentorite abiga uuritakse olukorda sügavuti ning siis seatakse ühiselt järgnevaid eesmärke. Programmi viimase osana jääb üks mentor kaasa aitama eesmärkide elluviimisel.

Arenguprogrammi väljatöötamist on inspireerinud rahvusvaheline kogemus, aga lõpplahendus on eestipärane ja teadmuspõhine kohalik kombinatsioon. Programmi eestvedajaks on Meego Remmel, Einike Pilli ja Helari Puu. Programmi väljatöötamisel on kaasatud Matt Edminster ning Meelis Kibuspuu. Arenguprogrammi on heaks kiitnud EKB Liidu juhatus ja vanematekogu.

Ülesehitus

 1. Kirjalik eneseanalüüs
  1. Statistiline eneseanalüüs – täidab vaid koguduse juht, kellel on ligipääs statistikale
  2. Tagasisideküsitluse täitmine – täidab laiem ring koguduse liikmeid
 2. Mentorite külastus, mis koosneb omakorda kahest osast:
  1. Fookusgrupi intervjuud eri tegevussuundade esindajatega täpsustamaks küsitlusest saadud andmeid
  2. Arenguseminar mentorite tagasiside saamiseks ja koguduse poolt enda edasiste sammude määratlemiseks
 3. Kolm-neli jätkuseminari ühe aasta jooksul ühe mentoriga, mille jooksul viiakse eesmärke ellu

Arenguprogrammi koordineerib liidu poolt Kõrgem Usuteaduslik Seminar ja EKB liidu mentorluse koordinaator Meego Remmel. Koguduse poolt lepitakse kokku üks kontaktisik, kes hoolitseb arenguprogrammiga seotud kommunikatsiooni eest seminariga ja koguduse sees. Programmi alguses sõlmitakse kirjalik kokkulepe koguduse ja seminari-poolse programmi kontaktisiku vahel. Hindamise hinnaklass sõltub koguduse suurusest ja lepitakse kokku lepingu sõlmimisel.Programmi edukaks läbiviimiseks on koguduse enda huvi ja aktiivne panustamine hädavajalikud.

Huvi korral  ja info saamiseks pöörduge palun meego ätt ekklesia.ee

Jaga lehte