Koguduste tagasiside Seminarile

Sel kevadel viisime läbi lühikese tagasisideküsitluse EKB Liidu koguduste ja nende liikmete seas. Küsitluse eesmärk oli lisaks tehtu hindamisele kaardistada kogudustele olulisi teemasid ning küsimusi, millele Seminar oma edaspidises töös võiks vastata.

Küsitluses osales 35 inimest. Vastajatest enamus oli 31-65-aastased. Kahjuks alla 20-aastaseid ei olnud.

Rõõmustav oli tõdeda, et vastajad olid kasutanud või kokku puutunud pea kõigi Seminari pakutavate võimalustega. Enim tulid esile täiendkoolitused, konverentsid ja kõrgharidusõpe. Rahulolu pakutavaga oli kõrge - keskmine hinne 8,5. Kommentaarides toodi välja head korraldust ja aktuaalseid teemasid ning hinnati rahvusvahelisust. Kiideti praktilisust ning tänati materjalide jagamise eest.

Seminarile anti ka ideid edaspidiseks: julgustati enam reklaami tegema ning pakuti välja, et koguduste inimesi kaasates võib see panna neid rohkem huvi tundma pakutavate võimaluste vastu. Väljendati, et rõõmu teeks ühepäevaste või piirkonniti läbi viidavate koolituste lisandumine. Julgustati jätkama teoloogilise diskusiooniga.

Uurisime, milliste koolitusteemade järele on vajadust. Vastustest tuleb välja, et oodatakse spetsiifilise koguduse teenimivaldkonna-põhiseid koolitusi ja kogunemisi. Esile tuli ka lastevanemate vajadus laste kasvatusteemaliste koolituste järele, kuid ka üldiselt noorsootöö. Mainimata ei jäänud ka Piibli õpetus ning hingehoid.

Vastajate isiklikud teoloogilised ja usuelulised küsimused on samuti suuresti seotud pere, abielu ja lastega. Samuti isikliku Jumalasuhte küsimused palveelu, Jumala hääle kuulamise, jüngerluse ja misjoni kohta.

Oleme tänulikud igale vastajale - teie arvamused ja vajadused-ootused on meile olulised. Oleme ikkagi koguduste kasvuks ja kasuks ning jätkame kindlasti teie poolse sisendiga palvemeeles meie koguduste eest.

Untitled design (1)