Homileetika

6 EAP
Õppejõud: Kaarel Väljamäe

homil

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
•oskab mõtestada jutluse rolli koguduse arengus ja kaasaegse kultuuri kontekstis
• oskab selgitada jutlustamise kui avaliku kõne motiive ja selle komponentide omavahelisi seoseid;
• teab põhilisi võtteid jutluse ettevalmistamisel (eksegeetiline ja hermeneutiline lühianalüüs) ning valdab jutluse tervikuks komponeerimise tehnikaid
• mõistab keha kui jutlustaja instrumenti ning omandab baasoskused hääle arendamiseks ja vormis hoidmiseks
• valmistab ette ja peab kursuse käigus õpitu põhjal jutluse ning annab omandatud teooria ja kogemuste abil konstruktiivset tagasisidet kaaslaste jutluste kohta.
• analüüsib jutlustaja isiksust ning suudab luua isikupärase võttestiku kestvaks arenguks kõnelejana

Kursus: II-III

Toimumisajad

September, november-aprill, juuni.