Sissejuhatus õppetöösse ja akadeemiline kirjutamine

1 EAP
Vastutav õppejõud: Einike Pilli

kirjutamine

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• Tunneb kooli õppekava ja õppekorraldust, sh õppeinfosüsteemi ning teeb sellest lähtuvaid valikuid
• Oskab leida vajalikku teavet raamatukogust, andmebaasidest ja mujalt ning seda analüüsida
• Tunneb peamisi õpioskusi ning analüüsib enda toimimist nende valgel
• Mõistab akadeemilise kirjutamise eripära ning oskab luua lihtsamaid

Kursus: I ja IV

Toimumisajad

August, september, november.