Uurimistöö praktika

3 EAP
Vastutav õppejõud: Einike Pilli

uurimine

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• Kirjeldab teadusliku uurimistöö olemust ja põhikomponente teoloogia
vallas
• Rakendab teadusliku uurimistöö põhivõtteid ühe uurimisteema raames
• Oskab teostada analüüsi erinevaid võtteid, lähtuvalt eesmärgist
• Vormistab saadud tulemused akadeemilise tekstiloome kriteeriumitele vastavalt

Kursus: III-IV

Toimumisajad

September, november, jaanuar, veebruar, aprill.