VKTJ.02.04 Piibli teoloogia

6 EAP
Õppejõud: Leho Paldre

lightstock_402795_download_medium_helkur_

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane:
• omab ülevaadet Piibli suurtest teemadest (piibli autoriteedi, Jumala, inimese, loodu, patu, pääste, Püha Vaimu, ristimise, koguduse, pühitsuse ja eshatoloogiaga seonduvad teemad);
• teab ja oskab põhjendada, analüüsida ja seletada põhilisi teoloogilisi
seisukohti piiblitekstide põhjal;
• oskab iseseisvalt leida usuelus või koguduslikus praktikas esile
kerkivatele küsimustele vastuseid Piibli põhjal;
• on teadlik erinevate teoloogiliste seisukohtade olemasolust;
• väärtustab Piiblit kui Jumala autoriteetset ilmutust ning kristliku õpetuse ja elu alust.

Toimumisajad

August, september, november, detsember, veebruar.

Kohustuslik kursustele II-III