VKTJ.06.14 Matteuse evangeeliumi eriseminar

3 EAP
Õppejõud: Joosep Tammo

matteus

Õpiväljundid

Ainekursuse läbinud üliõpilane
• omab ülevaadet evangeeliumide tekkeloost ja suurtest teemadest;
• oskab analüüsida kursusel vaadeldud evangeeliumi(de) tekste ja kasutada vastavat sekundaarkirjandust;
• tunneb käsitletud evangeeliumi(de) tekstide levinumaid tõlgendusmeetodeid;
• suudab argumenteeritult selgitada kursusel käsitletud evangeeliumi(de) tekstide tähendust.

Toimumisaeg

18.-19. mai Nuutsaku õppekeskuses

Kursus

Valikaine